Què són les proves de paternitat?

Muestra de ADN para obtención de paternidad

Les proves de paternitat són aquelles accions orientades a rebel·lar si un home és el pare biològic d’una persona.

Primerament, s’han de prendre mostres biològiques de tots dos individus per a més tard, mitjançant l’obtenció d’ADN, determinar el mapa genètic dels individus estudiats.

Aquesta empremta o mapa genètic és, per així dir-ho, el DNI genètic d’una persona, i tant és en quin moment de la vida s’obtingui ja que aquesta empremta genètica no canvia al llarg de la nostra vida.

En què consisteix una anàlisi d’ADN?

Per dur a terme un anàlisi d’ADN s’han de seguir els següents passos:

 1. Recollida de mostres

  • Calen mostres biològiques dels individus objecte d’estudi. Un dels mètodes més habituals és mitjançant la saliva, més concretament la que es troba a la cara oposada a la galta.
  • També és possible obtenir ADN a través de fluids com l’orina, la suor, la sang o el semen. El pèl i les ungles quedarien en últim lloc, encara que també ho permeten.
 2. Anàlisi de la mostra

  • El treball a realitzar en el laboratori consisteix a analitzar, extreure i “purificar”, per entendre’ns, l’ADN.
  • Després d’unes tècniques minucioses s’aconsegueix ampliar les seccions d’ADN pertanyents a cada individu.
  • Arribats a aquest punt es pot comparar amb total exactitud la forma i longitud d’aquests trets genètics particulars.
 3. Examen de les seccions de l’ADN

  • Un cop s’ha augmentat i seccionat l’ADN, s’ha d’analitzar i estudiar cada segment de la mateixa de forma molt escrupolosa. És, en aquest pas, on es podran obtenir tot un seguit de similituds o diferències entre les mostres.
 4. Resultats de la prova d’ADN

  • Un cop duts a terme totes aquestes accions s’haurà de formalitzar la prova.
  • En funció de la destinació d’aquesta, es plasmaran els resultats amb un major o menor nivell de protocol, encara que sempre amb total fiabilitat.
  • Si les proves tenen un valor informatiu, es plasmaran les conclusions i es remetran a l’interessat o interessats.
  • Si les proves tenen un valor jurídic, s’hauran plasmar els noms i cognoms dels diferents individus, el seu DNI i, per descomptat, els documents que sol·licitin aquestes proves.

Fonaments o raons per sol·licitar una prova de paternitat

Hi ha diferents causes o motivacions que porten a algú a realitzar-se les proves de paternitat:

 1. Causes informatives o personals
  • Persones que vulguin conèixer el seu pare biològic, dubtes sobre el parentiu amb el seu pare “reconegut”.
 2. Causes jurídiques
  • Derivat d’alguns procediments judicials pot ser molt rellevant conèixer la paternitat en alguns casos. Com a exemple: fills il·legítims o no reconeguts, atribució o repartiment d’una herència, indemnitzacions d’assegurança, problemes amb l’intercanvi de nadons o, fins i tot, nens robats.

En definitiva, tots aquells casos dels quals es desprengui una sèrie de drets o obligacions, ja sigui per part de pare o del fill/a.

Com obtenim els detectius privats les mostres d’ADN per a la posterior prova de paternitat?

A la nostra agència de detectius privats a Barcelona estem especialitzats en aquest tipus d’investigacions.

Si té dubtes sobre la paternitat real de qui sempre va creure ser el seu pare o bé es troba davant la necessitat d’obtenir mostres biològiques de qui pogués ser-ho, contacti amb nosaltres, la nostra agència de detectius privats a Barcelona està especialitzada en aquest tipus d’investigacions.

La rigorositat durant tot el procés és fonamental, sobretot si aquestes mostres i els seus resultats han d’acabar davant jutges i tribunals.

Si durant tot el procés no es realitzen tots els passos amb el màxim nivell de diligència, els resultats podrien veure’s invalidats en seu judicial.

Confiï en nosaltres, l’assessorarem i orientarem de la forma més adequada possible al seu cas concret.