Què és la custòdia de menors

Quan es produeix una separació o divorci d’una parella amb fills comuns, la custòdia dels menors sol ser una de les situacions que sovint provoca major desacord entre els progenitors.

Aquest terme legal, per tant, fa referència als drets i obligacions entre els pares respecte als seus fills.

Són diversos els criteris que té en compte en la concessió d’una custòdia. Però a qui li correspongui, ha de ser aquell que garanteixi el millor benestar del menor.

El fonamental perquè un pare o mare aconsegueixi la guarda i custòdia dels menors és poder acreditar vincles afectius amb els fills i estar en condicions de poder garantir un ambient econòmic i emocional estable perquè els fills creixin en les millors condicions.

Són ja molts els casos en què la figura del detectiu privat té una gran importància a l’hora de determinar el règim de custòdia de fills menors.

Quines conductes poden ajudar a obtenir la custòdia de fills menors

En primer lloc, hem de dir que la majoria de conductes que faciliten poder aconseguir la custòdia d’un menor són de sentit comú. A continuació, fem esment de les principals:

 • Es fundamental estar involucrado en la vida del hijo. Es decir, tener conocimiento de qué necesita el menor en todo momento. Es importante conocer los gustos del menor, qué actividades realiza habitualmente, qué amigos tiene, en definitiva, todo aquello que forme parte de la vida del niño. Conocer personalmente a sus profesores o a los monitores con quién el menor realice cualquier tipo de actividad extraescolar.
 • Muy importante: poder demostrar que el trabajo que tiene el padre o madre que desee la custodia del menor es compatible con el cuidado del mismo, ya que, si habitualmente se debe ir de viaje por trabajo o por cualquier otro asunto, no facilitará la decisión final. Este es uno de los aspectos que más habitualmente investigan las agencias de detectives en Barcelona en el ámbito de la custodia de hijos.
 • Por otro lado, y muy importante, es no hablar mal del otro progenitor, ya no solo para poder facilitar el ganar la guarda y custodia de los hijos, sino ya pensando en el correcto crecimiento del menor. De lo contrario, podemos prácticamente garantizar que jamás se obtendrá la custodia de menores.
 • La flexibilidad de un padre o madre con el otro a la hora de turnarse al menor, ayudará también a ganar puntos o para conseguir la custodia. Realizar cambios de horarios no prestablecidos y facilitar que se puedan llevar a cabo todas las actividades que favorezcan la crianza del hijo serán tomadas en cuenta por el/la juez.
 • El progenitor que solicita la custodia del menor deberá gozar de un ambiente familiar correcto y tener hábitos saludables, (no consumir habitualmente alcohol o drogas, no ser adicto al juego, etc.). También, hacer mención a una posible convivencia con la pareja del progenitor solicitante de la custodia. En este caso debería acreditarse una buena relación con la misma por parte del menor. De no ser así, conseguir la custodia de los hijos sería prácticamente inviable.
 • Otro aspecto fundamental es haber estado abonando regularmente la pensión de alimentos. El cumplimiento riguroso del pago de dicha pensión junto con el resto de obligaciones tanto económicas como emocionales facilitará la obtención de la custodia de los hijos.
 • És fonamental estar involucrat en la vida del fill. És a dir, tenir coneixement de què necessita el menor en tot moment. És important conèixer els gustos del menor, quines activitats realitza habitualment, quins amics té, en definitiva, tot allò que formi part de la vida del nen. Conèixer personalment als seus professors o als monitors amb qui el menor realitzi qualsevol tipus d’activitat extraescolar.
 • Molt important: poder demostrar que la feina que té el pare o mare que vulgui la custòdia del menor és compatible amb la cura del mateix, ja que, si habitualment s’ha d’anar de viatge per treball o per qualsevol altre assumpte, no facilitarà la decisió final. Aquest és un dels aspectes que més habitualment investiguen les agències de detectius a Barcelona en l’àmbit de la custòdia de fills.
 • D’altra banda, i molt important, és no parlar malament de l’altre progenitor, ja no només per poder facilitar el guanyar la guarda i custòdia dels fills, sinó ja pensant en el correcte creixement del menor. En cas contrari, podem pràcticament garantir que mai s’obtindrà la custòdia de menors.
 • La flexibilitat d’un pare o mare amb l’altre a l’hora de fer torns al menor, ajudarà també a guanyar punts o per aconseguir la custòdia. Realitzar canvis d’horaris no prestablecidos i facilitar que es puguin dur a terme totes les activitats que afavoreixin la criança del fill seran preses en compte pel / per la jutge.
 • El progenitor que sol·licita la custòdia del menor haurà de gaudir d’un ambient familiar correcte i tenir hàbits saludables, (no consumir habitualment alcohol o drogues, no ser addicte al joc, etc.). També, fer esment a una possible convivència amb la parella del progenitor sol·licitant de la custòdia. En aquest cas hauria d’acreditar una bona relació amb la mateixa per part del menor. Si no és així, aconseguir la custòdia dels fills seria pràcticament inviable.
 • Un altre aspecte fonamental és haver estat abonant regularment la pensió d’aliments. El compliment rigorós del pagament de la pensió juntament amb la resta d’obligacions tant econòmiques com emocionals facilitarà l’obtenció de la custòdia dels fills.

En què et poden ajudar agències de detectius a l’hora d’obtenir la custòdia del teu fill?

Des de les nostres oficines d’Axioma detectius a Barcelona et garantim que podem ajudar-te en el cas que tinguis sospites sobre alguna o diverses de les conductes dutes a terme pel teu excònjuge o pel pare o mare dels teus fills.

En el nostre cas, a la ciutat de Barcelona i en gran part del territori, hem presenciat multitud de casos en què, per deixadesa en les seves obligacions, no atendre al menor com es deuria o deixar a càrrec habitualment els fills en mans d’avis o cangurs, s’han perdut custòdies. Sobretot en casos en què mitjançant les proves presentades per detectius privats es podia acreditar un consum habitual i continuat d’alcohol o drogues per part del progenitor custodi.

No dubtis en contactar-nos davant la més mínima sospita sobre el tracte dispensat per la teva exparella cap als teus fills. Truca’ns sense compromís.