Què és l’intrusisme professional

Es defineix com un delicte comès per la persona que exerceix o realitza activitats pròpies d’una professió sense posseir el títol acadèmic el qual acreditaria la capacitació per exercir aquesta professió.

L’intrusisme professional és un dels fenòmens més greus a combatre en l’àmbit laboral. Tant a Barcelona com a la resta del territori, els detectius privats juntament amb cossos i forces de seguretat de l’estat ens veiem immersos habitualment en investigacions d’aquesta índole.

Com detectar i abordar l’intrusisme laboral

Un cop es posa en coneixement les sospites sobre una persona o grup de persones que poguessin estar exercint una activitat sense la titulació legalment requerida, és la figura del detectiu privat l’encarregada de recopilar tota la informació necessària i planificar la investigació.

En funció de les proves que aporti aquesta investigació i si fos necessari, posaríem en coneixement dels cossos de seguretat de l’estat tota la informació relacionada amb el cas.

Exemple de sentències condemnatòries per intrusisme laboral

Actualment a Espanya hi ha diferents sentències en què es condemna al subjecte infractor, a pagar una multa en la majoria de casos, amb la possibilitat de complir pena de presó en d’altres.

Des d’un punt de vista jurídic, el codi penal preveu l’intrusisme laboral com a delicte en el moment de la realització de l’acte o quan es produeix la prestació d’aquests serveis.

Es poden donar casos en què a més de la comissió d’aquest delicte es podria incórrer en altres situacions més greus com lesionar la vida o la salut del subjecte passiu.

També tracta el codi penal amb especial atenció els fets en què l’infractor pogués arribar a cobrar uns honoraris superiors als estipulats pel personal professional de l’activitat, degudament habilitats. A més, rep un agreujament especial aquell intrús que fes menció de la seva qualitat com a professional mitjançant l’ús o l’exhibició d’un títol aparentment homologat però que per descomptat fora fals, incorrent, també, en un delicte de falsedat documental.

Fent referència a aquest últim cas, es constata que en els últims anys els col·lectius més afectats han estat el de psicòlegs, advocats, fisioterapeutes, mecànics i fins i tot cirurgians plàstics, tenint en compte que aquest últim és especialment perillós per les greus conseqüències per a la vida de les persones que hagin acudit a aquestes clíniques d’estètica el personal no estava qualificat i les instal·lacions no eren les adequades per a aquest ús.

No dubtis a contactar amb Axioma detectius si tens sospites que algú pugui estar exercint una activitat i no tingui la titulació necessària. T’aportarem totes les proves necessàries per desemmascarar al possible intrús que estigui exercint una activitat laboral il·legalment.