Què és el règim de visites

És el dret que tenen el pare o la mare que no posseeix la custòdia dels fills a passar temps amb ells.

Es pot fixar previ acord entre les parts o bé pot ser fixat per un jutge, que ha tingut degudament en compte les circumstàncies personals de tots dos progenitors.

Com es pot incomplir el règim de visites

Les formes més habituals d’incompliment són les següents:

  • No recollida a temps dels menors;
  • No lliurament a temps dels menors;
  • Delegar en terceres persones als menors, de forma habitual, durant el temps que aquest progenitor gaudeix del seu dret de cuidar d’ells.

Com demostrar que s’està incomplint el règim de visites

Per la nostra experiència ens veiem obligats a destacar la importància que té poder demostrar fefaentment aquestes conductes.

Mitjançant la realització de controls d’observació en moments concrets de qui se sospita incompleix les seves obligacions, es poden desprendre conductes que juguin en contra del mateix.

Si durant aquests controls d’observació, qui hauria d’estar anant a buscar o a recollir als menors es trobés realitzant qualsevol altra activitat, l’incompliment seria més que obvi.

Cal esmentar algun dels requisits que s’han de donar perquè aquest incompliment també sigui palpable als ulls d’un jutge. Aquesta infracció ha de ser manifesta, notòria i de forma mínimament continuada.

És a dir, pel fet que un pare un dia puntual no arribi a buscar els menors a l’hora que hauria de no es pot dir que això passi amb freqüència. Caldria una certa habitualitat per tenir en compte aquesta forma d’incompliment.

Davant d’una reiteració d’aquestes conductes i la possibilitat d’aquestes ser demostrades, la part afectada podria sol·licitar la imposició de multes econòmiques davant de cada situació d’infracció de les normes que estableix el règim fixat.

En alguns casos d’elevada reiteració s’ha aconseguit limitar el règim de visites de qui incompleix o fins i tot de suprimir la possibilitat que aquest pugui gaudir de temps amb els menors. No ens oblidem que una sana o almenys cordial relació entre els progenitors és important perquè els menors creixin en un entorn adequat i sense tensions familiars.

No dubtis en contactar-nos davant aquest tipus de situacions, la salut dels menors és el primer.